Search

Demand better access to information from the TCEQ – June 20

In English Below

Tiếng Việt ở dưới

AAH ha estado abogando por un mejor acceso para nuestras comunidades y queremos decirle acerca de esta oportunidad de abogar con nosotros

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas TCEQ no ha tenido un buen historial cuando se trata de la comunidad y hacer su importante información accesible a las comunidades afectadas por las instalaciones que buscan los permisos de calidad de la tierra, el aire y el agua. (Otro punto para los reguladores reticentes)

Ahora han preparado tres planes destinados a mejorar la divulgación y la accesibilidad de la información a la comunidad. Se trata de los Planes de No Discriminación de los Discapacitados, de Participación Pública y de Acceso Lingüístico. Lea la noticia de la reunión.

FECHA Y TIEMPO: 20 junio a las 6 PM
DONDE: Línea por Zoom – oprime esta enlace para registrarse de antemano

Los comentarios a la TCEQ se pueden presentar verbalmente durante la reunión O por escrito via

 • Por correo electrónico: [email protected]
 • Por correo postal: Amy Browning, TCEQ Environmental Law Division, P.O. Box 13087, MC-173, Austin, Texas 78711
 • Por fax: 512-239-0606

Lea este comentario anterior (en inglés) de AAH para informar su propio comentario.

Le recomendamos encarecidamente que añada algunas de sus propias experiencias para fortalecer su mensaje a la TCEQ.

Por favor, póngase en contacto con Génesis Granados, Gerente de Programas de la Justicia Ambiental con cualquier pregunta o si desea ayuda en la creación de sus comentarios.

[email protected], 713-589-3165

AAH has been advocating for better access for our communities and we want to tell you about this opportunity to advocate with us.

The TCEQ has not had a good track record when it comes to community outreach and making their important information accessible to communities affected by facilities seeking land, air and water quality permits. (Another point for the reluctant regulators)

They have now put together 3 plans meant to improve community outreach and accessibility. These are the Disability Nondiscrimination, Public Participation, and Language Access Plans. Read the meeting notice here.

Please join AAH and other community advocates at this third and final opportunity to ask questions and give input on these plans. Agency staff will also discuss recent actions related to implementation of the Plans before they go into effect.

WHEN: June 20, 2023 at 6 PM
WHERE: Online via Zoom – Please register before

Comments can be submitted during the meeting OR in writing via

 • Email: [email protected]
 • Post: Amy Browning, TCEQ Environmental Law Division, P.O. Box 13087, NC-173, Austin, Texas 78711
 • Fax: (512) 239-0606

Read this previous comment from AAH to inform your own comment.

We strongly encourage you to add some of your own experiences to strengthen your message to the TCEQ.

Please contact Genesis Granados, Environmental Justice Programs Manager with any questions or if you would like help in creating your comments.

[email protected], 713.589.3165

AAH đang bênh vực việc tiếp cận tốt hơn cho cộng đồng của chúng ta và chúng tôi muốn cho bạn biết về cơ hội này để bênh vực với chúng tôi.

Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ) đã không có thành tích tốt khi tiếp cận với cộng đồng. Họ không làm cho cộng đồng dễ dàng tìm thấy thông tin quan trọng về cộng đồng đang sống gần và bị ảnh hưởng bởi các cơ sở xin giấy phép chất lượng về đất, không khí, và nước. (Một điểm khác cho thấy họ là những cơ quan quản lý miễn cưỡng)

Hiện giờ, họ đã đưa ra 3 kế hoạch để cải thiện khả năng tiếp cận cộng đồng. Đây là các Kế hoạch Không phân biệt Đối xử dành cho Người khuyết tật, Sự tham gia của Cộng đồng, và Tiếp cận Ngôn ngữ.

Không có tài liệu nào được dịch sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Vui lòng tham gia cùng tôi và những cộng đồng khác tại cơ hội thứ ba và cơ hội cuối cùng này để đặt câu hỏi và cung cấp thông tin vào cho các kế hoạch của họ. Yêu cầu TCEQ phiên dịch thông tin của họ bằng nhiều ngôn ngữ để cho TẤT CẢ cộng đồng khác nhau có thể hiểu. Nhân viên của cơ quan cũng sẽ thảo luận về các hành động gần đây liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch đó trước khi chúng có hiệu lực. Đọc thông báo cuộc họp tại đây.

THỜI GIAN: 6 giờ chiều ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ở Đ U: Trực tuyến qua Zoom – Vui lòng Đăng ký Trước

Nhận xét về TCEQ có thể được gửi bằng lời nói trong cuộc họp HOẶC

 • Gửi nhận xét bằng văn bản
  • Qua email: [email protected]
  • Qua đường bưu điện: Amy Browning, Ban Luật Môi trường TCEQ, P.O. Hộp 13087, MC-173, Austin, Texas 78711
  • Qua fax: (512) 239-0606

Đọc bình luận trước đây từ AAH để thông báo bình luận của riêng bạn.

Dưới đây là một số nhận xét mẫu để bạn sử dụng – Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn viết thêm một số trải nghiệm của riêng bạn để củng cố thông điệp của bạn tới TCEQ.

Vui lòng liên hệ với tôi, Crystal Ngo, Điều phối viên về Công lý Môi trường nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn cần giúp viết bình luận của bạn.

[email protected] 832-599-7027.

Share this post