Search

Take action to prevent another toxic disaster! | ¡Actúa para evitar otro desastre tóxico! | Hãy hành động để ngăn chặn một thảm họa độc hại khác!

Español abajo
Tìm thông tin này bằng tiếng Việt bên dưới


Join us at the rescheduled Public Hearing on ITC Deer Park 
We’re hosting a virtual community prep session on May 1st at 6 PM (details below)

The Intercontinental Terminals Company (ITC) has applied to the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) for a Renewal of a Federal Operating Permit to authorize the operation of the Deer Park Terminal. This is the facility that exploded in 2019 and left a toxic plume over the Houston area for days. The investigation of this past incident is still ongoing, and there has been minimal transparency about ITC’s response.


Please join us at an upcoming Public Hearing to tell TCEQ they should not renew ITC’s permit until the company addresses community concerns regarding safety and health. 

When: May 4th at 7 PM
Where: Gaines Mason Auditorium – Deer Park Auditorium North


The ITC Deer Park facility stores petrochemical liquids and gasses, fuel oil and bunker oil, and highly toxic chemicals like benzene, 1,3-Butadiene, and Ethylene Oxide. The Deer Park location is one of the largest “tank farms” in the country, with 227 tanks on-site. 

Because this is a federal operating permit, it must also be reviewed by the EPA Region 6 Office. Last year, the EPA objected to ITC’s permit renewal application in Pasadena after the community raised concerns about the company’s track record and the safety of the facility.

Make your voice heard:

Can’t attend the public hearing? You can still submit public comments online (Permit Number: 1061) or by sending them to the Texas Commission on Environmental Quality, Office of the Chief Clerk, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Comments are due by the end of the public hearing on May 4th.
Únase con nosotros para una audiencia pública reprogramada sobre ITC Deer Park.
Estamos organizando una sesión virtual de preparación para la comunidad el 1 de mayo a las 6 PM (detalles a continuación).

Intercontinental Terminals Company (ITC) ha solicitado a la TCEQ una Renovación del Permiso Federal de Operación No. 1061, Solicitud No. 28256, para autorizar la operación de la Terminal de Deer Park.

Esta es la instalación que explotó en 2019 y dejó un plomo tóxico sobre el área de Houston durante días. La investigación de este incidente aún está en proceso, y ha habido transparencia mínima sobre la respuesta de ITC.


Le pedimos que se una con nosotros en esta Audiencia Pública para decirle a TCEQ que no renueven el permiso de ITC hasta que la compañía responda a las preocupaciones de la comunidad con respecto a la seguridad y la salud.

Cuando: el 4 de mayo a las 7 PM
Dirección: Gaines Mason Auditorium – Deer Park Auditorium North


Las instalaciones de ITC Deer Park almacenan líquidos y gases petroquímicos, aceite combustible y búnker, y productos químicos altamente tóxicos como benceno, 1,3-butadieno y óxido de etileno. La planta de Deer Park es una de las mayores “granjas de tanques” del país, con 242 tanques en sus instalaciones.

Dado que se trata de un permiso de operación federal, también debe ser revisado por la Oficina de la Región 6 de la EPA. El año pasado, la EPA se opuso a la solicitud de renovación del permiso de ITC en Pasadena después de que la comunidad expresó su preocupación por el historial de la empresa y la seguridad de las instalaciones.

¿No puede asistir a la audiencia pública? Aún puede presentar sus comentarios en línea (Número de permiso: 1061) o enviarlos a la Texas Commission on Environmental Quality, Office of the Chief Clerk, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087 antes de que finalice la audiencia pública del 4 de mayo.
Hãy tham dự Phiên điều trần Công khai về ITC Deer Park
Chúng tôi sẽ tổ chức phiên chuẩn bị cộng đồng trực tuyến vào ngày 1 tháng 5 lúc 6 giờ chiều (xem thông tin chi tiết bên dưới)

Công ty Intercontinental Terminals Company (ITC) đã nộp lên Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ) đơn xin Gia hạn Giấy phép Hoạt động Liên bang để cho phép Trạm Deer Park hoạt động. Năm 2019, cơ sở này đã phát nổ và để lại đám khói độc bao trùm khu vực Houston trong nhiều ngày. Sự cố trong quá khứ này vẫn đang trong quá trình điều tra và phản ứng của ITC đã dần sáng tỏ.


Hãy tham dự Phiên điều trần Công khai sắp tới để cho TCEQ biết rằng họ không nên gia hạn giấy phép của ITC cho đến khi công ty này giải quyết xong các mối lo ngại về an toàn và sức khỏe của cộng đồng.

Thời gian: Ngày 4 tháng 5 lúc 7 giờ tối
Địa điểm: Khán phòng Gaines Mason – Khán phòng Deer Park phía Bắc


Cơ sở ITC Deer Park là nơi lưu trữ các loại chất lỏng và khí hóa dầu, dầu nặng và dầu nhiên liệu, cùng các hóa chất có độc tính cao như benzen, 1,3-Butadiene và Ethylene Oxide. Deer Park là một trong những “khu vực bồn chứa” lớn nhất trên cả nước, với 227 bồn chứa tại cơ sở.

Vì đây là giấy phép hoạt động của liên bang nên cũng phải được Văn phòng EPA Khu vực 6 xét duyệt. Năm ngoái, EPA đã phản đối đơn xin gia hạn giấy phép của ITC ở Pasadena sau khi cộng đồng bày tỏ mối lo ngại về hồ sơ theo dõi hoạt động của công ty này và độ an toàn của cơ sở.

Nêu ý kiến của quý vị:

Quý vị không thể tham dự phiên điều trần công khai? Quý vị vẫn có thể gửi nhận xét công khai trực tuyến (Số Giấy phép: 1061) hoặc bằng cách gửi nhận xét đến Texas Commission on Environmental Quality, Office of the Chief Clerk, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Hạn cuối gửi nhận xét là trước khi kết thúc phiên điều trần công khai vào ngày 4 tháng 5.

Share this post